HAŞİR VE MAHŞER MEYDANI

8.3.2018 14:38:09

“O, yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah’tır. En güzel isimler onundur. Göklerde ve yerde olanlar onu tesbih etmekte ve şanını yüceltmektedirler.”

Facebook Paylaş Twitter Paylaş Haberi Yazdır

AYET

“O gün yeryüzü bir başka yere, gökler, başka göklere dönüşecek ve bütün mahlûkat bir ve gücüne karşı konulmaz olan Allah’ın huzuruna toplanacaklardır.” (İbrahim, 48)

HADİS-İ ŞERİF

Resûlullah (sav) buyurdular ki: "Kıyamet günü insanlar beyaz, bembeyaz, has unun çöreği gibi bir yerde toplanacaklar. Orada hiç kimsenin bir işareti (evi, bağı vs.) olmayacak." Kaynak: Süheyl İbnu Sa'd, Buhari, Rikak 44; Müslim, Münafıkun 28, (2790)

DUA

“Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız! Bize gösterdiğin nümunelerin ve gölgelerin asıllarını, menba’larını göster. Ve bizi makarr-ı saltanatına celbet. Bizi bu çöllerde mahvettirme. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et. Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir. Bizi zeval ve teb’îd ile tazip etme. Sana müştak ve müteşekkir şu muti raiyetini başıboş bırakıp idam etme.”

HAŞİR VE MAHŞER MEYDANI

“O, yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah’tır. En güzel isimler onundur. Göklerde ve yerde olanlar onu tesbih etmekte ve şanını yüceltmektedirler.”

Mahşer: “Maliki Yevmiddin / Din gününün sahibi” isminin bütün ihtişamıyla tecelli edeceği emsâlsiz meydan. “Doğrudan doğruya herkes kendi Halik’ı ve Mabudu ve Rabbi ve Seyyidi ve Maliki kim olduğunu bilecek ve bulacaklar.” hakikatinin herkesçe tadılacağı muhteşem sahne. Ancak, Allah’ın aziz ve bütün mahlûkatın zelil olduğunun olanca berraklığıyla sergilendiği eşsiz tablo… O gün değişik bir gün. Güneş, bütün gördüklerini, gece bütün bildiklerini o meydana dökecek. Bir yanda, vaktiyle ilâhlık dava eden birisi; yüzü yerlere sürtülerek hesaba getirilecek. Ötede, bir zamanlar “Çürümüş kemikleri kim diriltecek?” diyen bir başkası, şaşkınlık ve dehşet içinde kıvranacak ve soracak “Bizi yattığımız yerden kim kaldırdı?” Ve daha nice kurbanlar o mahşerde bir araya gelecekler. Her batıl din, her yanlış inanç, kendi mensuplarının şahsında orada zilletle sürünecek. Hak batıla galip gelecek. Nefis ve malını Allah’a satan, kul olarak yaşayan, kul olarak ölen azizler de o meydana gelecekler. Ümitle karışık dehşetli bir korkuyu onlar da tadacaklar. Onlar da inceden inceye hesaba çekilecekler. Allah’ın rahmet ve keremine herkesin muhtaç olduğunu güzelce sergileyecek ve sonunda yollarına devam edecekler; ebedî saraylarına doğru...

KIYAMET VE ÖLDÜKTEN SONRA DİRİLME

Öldükten sonra insanların yeniden haşredileceğine ve kıyâmetle yıkılan kâinatın âhiret gününün gelmesiyle Cennet ve Cehennem şeklinde yeniden bina edileceğine inanmak; elbette bu icraatları yapacak olan Cenâb-ı Allah’ın varlığına katiyyen inanmak ile mümkün olabilir. Fakat bu da tek başına yeterli değildir. İkinci olarak haşri yapacak olan yüce yaratıcının nasıl bir Zât olduğunu iyice bilip anlamak gerekir. Çünkü O’nu tanımazsak âhiret âlemini yaratacağına neyle karar verebiliriz? Öyle ise Allah hakkında öyle bir ders verilmeli ki bu dersi alan kişi böyle güzel sıfatlara sahip bir Allah elbette ölümle bir daha dönmemek üzere yok olup gitmemize asla müsaade etmez ve bu kâinat asla o Sultan-ı Ezelî’nin daimi bir saltanat merkezi olamaz. Muhakkak ölüp gidenler başka daimi bir âleme göçüyorlar diye kanaat etmelidir. Öldükten sonra dirilmeye yani haşir ve âhiret gününe iman etmek imanın altı şartından biridir. Altı erkân-ı imaniye içerisinde Allah’a ve âhiret gününe inanmak fevkalade ehemmiyetleri sebebiyle imanın iki kutbu olarak isimlendirilmiştir. Çünkü bütün hakikatleri, güzellik ve kemâlatları gerçek ve kıymetli kılan ‘Bu kısa dünya hayatının arkasından bâki bir âhiret hayatının gelmesidir.’ İnsanların ahirette ebedî bir saadet hayatı yaşayabilmeleri ancak o hayata iman etmeleri ile mümkün olduğu gibi dünyada dahi gerçek huzur ve mutluluğun tek yolu Allah’a ve âhiret gününe iman etmekten geçer. Hal böyle iken, bir iki asırdır dünya çapında etkili olan dinsizlik cereyanları, âhiret hayatının inkârına gitmişler, sekülerizm denilen bir felsefeyi yani dünya hayatından ibaret bir hayat anlayışını her tarafa yaymışlardır. Bu cereyanın etkileri başta memleketimiz olarak bütün âlem-i İslam’a da ulaşarak pek çok kimselerin imanlarını kaybedip ebedî hayatlarının mahvolmasına ve toplumda imanların zayıflamasıyla ahlâkın ciddi mânâda zedelenmesine sebep olmuştur.

İSM-İ AZAMA GÖRE HAŞİR VE KIYAMET

Öldükten sonra dirilip, kabirlerinden kalkan insanların toplanıp bir araya gelmelerine haşir, mahşer ise, bunların toplandığı yerdir. Haşir esnasında yeryüzü düz bir arazi haline getirilecektir. Bu konuda bazı ayetler şöyledir: “O gün yeryüzü bir başka yere, gökler, başka göklere dönüşecek ve bütün mahlûkat bir ve gücüne karşı konulmaz olan Allah’ın huzuruna toplanacaklardır.” (İbrahim, 48). Güneşin dünyaya olan uzaklığı ortalama 150 milyon kilometredir. Dünyanın güneş etrafındaki yörüngesinin uzunluğu ise yaklaşık 950 milyon kilometredir. Burada geçen 25 bin senelik mesafe ise insanın ortalama saatteki yürüyüş mesafesidir. Eğer insan hiç durmadan yürürse (saatte yaklaşık 5 km) dünyanın bir senede güneş etrafında aldığı mesafeyi 25 bin senede alacaktır. Cenâb-ı Hakk’ın Kadir (her şeye gücü yeten) ve Muhyi (hayat veren) gibi pek çok isimlerinin dünyadaki icraatlarını Kur’ân’ın gösterdiği tarzda üst mertebelerde göremeyenler, öldükten sonra dirilmeyi taklidi olarak kabul eder ve aklî delillerle ispat edilecek bir mesele değildir derler. Çünkü kıyamet ve haşir, İsm-i Azam’ın ve bütün ilahi isimlerin en yüksek mertebedeki tecellileriyle olacak çok büyük bir hadisedir. Kimin fikri bu dereceye çıkamazsa taklide kabul etmek zorunda kalır. Eğer o kişinin fikri, Kur’an’dan aldığı dersle o yüksek mertebeleri kavrayacak bir seviyeye ulaşsa; kıyametten sonra varlıkların dirilip yeni bir âlemin kurulmasını, geceden sonra gündüzün ve kıştan sonra baharın geleceği kadar kolay görür ve anlar.

HAŞR SURESİNİN SON ÜÇ AYETİ

Haşr Suresinin son üç ayeti Mü’minler tarafından en çok okunan dualar arasındadır. Bu hakikat ve hikmeti anlamak güç olsa da Allah’ın sözlerini dile getirmek, kalben okumak ve o ruhun derinliklerinde seyahat etmek o derece lazım ve elzemdir. Haşr Suresinin son 3 ayeti mealen şöyle ifade ediliyor, “O, öyle bir Allah’tır ki, ondan başka ilah yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, rahman ve rahimdir. O. Öyle bir Allah' tır ki, kendisinden başka hiç bir ilah yoktur. O, malik ve sahiptir, münezzehtir, selamet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah müşriklerin ortak koştukları şeyden münezzehtir. O, yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah’tır. En güzel isimler onundur. Göklerde ve yerde olanlar onu tesbih etmekte ve şanını yüceltmektedirler. O, galip olan, herşeyi hikmeti uyarınca yapandır.”

MAHŞERDE İNSANLIK ÜÇ KISMA AYRILIR

Mahşerde insanlar üç kısımdır: Sevapları,  günahlarına üstün gelenler, Günahları, sevaplarına üstün gelenler, Sevapları ve günahları eşit olanlardır. Birinciler, Kur’an’ın nassı ile kurtuluşa ereceklerdir. İkinciler, sevabından fazla olan günahı sebebiyle İsrafil’in sur’a üflemesinden, ateşten çıkanların sonuncusuna kadar, günahlarının çokluğu- azlığına göre azap edileceklerdir. Bunlar da iki kısımdır: Azap çekip, şefaatle kurtulanlar, günahı affedilip hiç azap çekmeyenler, Üçüncüler, A’raftakilerdir. A'raf meşhur görüşe göre Cennet ile Cehennem arasındaki perdenin, surun yüksek tepeleri demek olur. İbni Abbas’tan “sıratın şerefeleri” diye bir söz de nakledilmektedir.  Fakat Haseni Basri Hazretleri demiştir ki A'raf marifettendir. Ve mana “cennetlikler ile cehennemlikleri yüzlerinden tanımak üzere bir takım insanlar vardır” demektir. Kendisine bu insanlar “sevapları ve günahları müsavi gelmiş bir taife-i muvahhidindir ki Cennet ile ehli Nârı tanımak ve birbirinden ayırmak üzere tayin buyurduğu bir kavimdir. Vallahi bilmem belki bazısı şimdi beraberimizdedir.” Hâsılı A'raftakiler hakkında başlıca iki görüş vardır: Birincisi Ebu Huzeyfe ve saireden nakl olduğu üzere bunlar amelde kusur etmiş ve mizanda sevapları ve günahları eşit/denk gelmiş bir taifei muvahhidindir ki Cennet ve Cehennem arasında bir müddet kalırlar. Sonra Allah Teâlâ haklarında bir hüküm verir. İkincisi bunlar Enbiya, şüheda, ahyar, ulemâ veya rical suretinde görünür Melâike gibi dereceleri yüksek bir takım zevattır. Yani ashabı Cennet, Cennete girmiş, bunlar girmemişlerdir. Fakat tama ve ümit ederler. Onlara gıpta ederler de selâm ve selâmet size derler. İkinciye göre ise, o sırada ashabı Cennetin halidir, Yani ehli Cennetin henüz Cennete girmemiş ve girmek ümidinde bulunmuş oldukları sıradadır ki eshab-ı A'raf onları selâmetle tebşir ederler.

HAK KATINDA BİR GÜN

Bizim içinde bulunduğumuz âlem-i şehadetteki zaman ile ölenlerin bulunduğu âlem-i berzahtaki zamanın aynı olup olmadığını bilemiyoruz. Nasılki, bizim bir günümüz ile Allah katındaki bir gün farklıdır. Bir ayete göre Allah katında bir gün, bizim için 1000 sene diğer bir ayete göre 50000 senedir. Hem âlem-i misal olan rüya âlemi ile içinde bulunduğumuz âlem-i şehadet birbirinden farklıdır. Bazen rüya âleminde saatler veya günler geçirdiğimiz halde uyanık âleminde geçen zaman saniyeler kadar azdır. Bunlar gibi belki âlem-i şehadet ile âlem-i berzahta zaman farklı olabilir. Kabirde azap çekenlerin hepsinin aynı azabı çektiğine dair de bir bilgimiz yoktur. Nasılki cehennemde 7 tabaka olup orada herkesin azabı farklıdır. Bunun gibi kabir âleminde de herkesin azabı farklı olabilir. Sayıya veya adede değil, keyfiyete bakar. Bir de Allah adalet sahibidir. Kimseye zerre kadar haksızlık yapmaz. Bunu böyle düşünüp ona göre bakmak lazımdır. Azap çekmeyenlerin durumunu buna göre kıyas ediniz.

YENİ BİR HAYATA GEÇİŞ

Kâinatın her tarafında görünen gayet haşmetli ilahî saltanat isbat eder ki ona itaat eden kullarına Cennet gibi bir mükâfatı, isyan eden asilere Cehennem gibi bir ceza evi bulunacaktır. Bu dünyada olmadığına göre ahirette olacaktır. Hadsiz bir şefkat ve ikram sahibi olduğunu insanlar ve tüm canlı varlıklara sürekli gönderdiği rızıklarla ve her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak gösteriyor. Elbette o şefkat ve kerem dönmemek üzere ölüp gitmeye müsaade etmez. Öyleyse ölüm, yokluk değil yeni bir hayata geçiştir. Kâinatın umumunda ve içindeki bütün varlıklarda tam bir denge ve ölçülü yaratma görülürken bir tek insanların amellerinde bir ölçüsüzlük, aşırılık ve zulümler görünüyor. Ekseriya zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp, buradan göçüp gidiyorlar. Demek ahiretteki mahkeme-i kübraya bırakılıyor, te’hir ediliyor. Şu âleme dikkatle bakıldığı zaman bütün her yerde ve her işte hikmet, mana ve fayda görünüyor. Zahiren bir yok oluş gibi görünen ölüm ise bunun tek istisnasıdır. Öyleyse ölüm de mânâsız ve lüzumsuz bir yok oluş olamaz. Demek ölümle ebedî bir âleme göçülüyor. Allah u Teâlâ’nın nihayetsiz bir cömertliği olduğuna, nihayetsiz ikram ve ihsanları şehâdet ederken ölüm verilen bütün o nimetlerin insafsızca geri alınması olamaz. Olsa olsa daha fazla ikramların olacağı bir âleme geçiş kapısı olabilir. Yeryüzünde ve bütün âlemde yaratılan bunca güzellikler isbat eder ki insan gibi en değerli ve en güzel bir varlık daimî yok olmak gibi en büyük bir çirkinlikle karşılaşmayacaktır. Buradaki güzelliklerin asıllarının ve menbalarının bulunduğu âhirete gideceklerdir.

 

 

 

Ulusal Gazeteler
22 Mart 2018 Perşembe 1'inci Sayfamız
Reklam

Spor Toto Süper Lig Puandurumu

 

Nöbetçi Eczaneler

Resmi ilanlar

Yazarlar